Atbalsts privātpersonām saules paneļu uzstādīšanai

Picture 18õ scaled
Picture 18õ scaled

2022.gada 9.martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 150 „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” nolikums” , kas nosaka, kopējo pieejamo finansējumu 20 miljonu eiro apmērā. Vienam projektam maksimālais pieejamais valsts atbalsts būs 15 000 eiro un to piešķir vienu reizi.

 

Atbalsta ietvaros var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu par fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu dzīvojamo māju. Projekta iesniedzējs var būt fiziska persona, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu. Dzīvojamai mājai saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem jāatbilst vienai no šādām dzīvojamo māju klasē:

Mājas klase

Būves kods

Viena dzīvokļa mājas

1110

Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)

11100101

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību lielāku par 40 m2

11100102

Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra/koka ārsienām

11100103

Divu dzīvokļu mājas

112101

Dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas

11210101

Ja būve neatbilsts kādam no augstāk minētajiem kritērijiem, tad uz valsts atbalstu saules paneļu uzstādīšanai pretendēt nevarēs. Lai pretendētu uz pabalstu ēkai arī jābūt nodotai ekspluatācijā līdz projekta iesniegšanai dienai. Ēkā nedrīkst tikt veikta saimnieciskā darbība, bet juridiskā adrese var būt reģistrēta, pie nosacījuma, ja faktiskā saimnieciskā darbība notiek citā vietā (veiklas, birojs, noliktava neatrodas dzivojamajā mājā). Vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas jāizmantota pašpatēriņa vajadzībām, bet ja tiks izmantota NETO norēķina sistēma (saražotā elektroenerģija nodota atpakaļ tīklā un vēlāk izmantota) tad šie ierobežojumi netiks tik stingri vērtēti. Ja saules paneļu sistēma tiek uzstādīta dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai (lielākajā vairumā gadījumu), tad pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nedrīkst pārsniegt 50% no pieslēguma atļautās maksimālās patēriņa slodzes. Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā māja, kas ir kopīpašums, un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, tad pirms plānoto projekta aktivitāšu īstenošanas, nepieciešams saņemt citu īpašnieku piekrišanu par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā. Pabalsts būs pieejams līdz mirklim kamēr beigsies pieejamais atbalsta apjoms, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. Privātmāju īpašnieki varēs saņemt atbalstu ne tikai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās; inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; jaunu ūdens sildīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai) un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem (siltumenerģijas un mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai), nodrošinot ēkas energoefektivitātes klases paaugstināšanu, kā tas bija līdz šim. Turpmāk atbalstu varēs saņemt arī tikai mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu – saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru – uzstādīšanai. Atbalsta programmas ietvaros iespējams saņemt dažāda veida atbalstu – valsts garantiju, tehnisko palīdzību un grantu jeb dāvinājumu. Maksimālā atbalsta summa ir 6000 eiro. Garantija paredzēta, ja nepieciešams papildu nodrošinājums bankas aizdevumam, un tā varēs būt 30% apmērā no aizdevuma summas, nepārsniedzot 20 tūkstošus eiro. Uz atbalstu garantijas veidā varēs pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība un kura ir viena dzīvokļa dzīvojamā māja vai divu dzīvokļu māja saskaņā ar būvju klasifikāciju. Tehnisko palīdzību un grantu varēs saņemt, ja atbalsta saņēmējs ir persona, ar kuru kopā dzīvo un kura apgādībā ir vismaz viens bērns vai personai iestājusies grūtniecība, vai persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs. Lai saņemtu atbalstu dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, būs jāizstrādā dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums un cita mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija. Atbalsta apmērs par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu būs 6 000 eiro apmērā. Tāpat mājas īpašnieks varēs saņemt grantu, ja tikai tiek iegādātas un uzstādītas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam, t.i. grantu varēs saņemt saules paneļu un vēja ģeneratoru uzstādīšanai, atkarībā no uzstādītās iekārtas (invertora) jaudas:
 • ar jaudu līdz 0.99 kW, izmaksās grantu 700 EUR;
 • ar jaudu no 1 līdz 1.99 kW, izmaksās grantu 1 000 EUR;
 • ar jaudu no 2 līdz 2.99 kW, izmaksās grantu 1 400 EUR;
 • ar jaudu no 3 līdz 3.99 kW, izmaksās grantu 1 800 EUR;
 • ar jaudu no 4 līdz 4.99 kW, izmaksās grantu 2 200 EUR;
 • ar jaudu no 5 līdz 5.99 kW, izmaksās grantu 2 500 EUR;
 • ar jaudu no 6 līdz 6.99 kW, izmaksās grantu 2 800 EUR;
 • ar jaudu no 7 līdz 7.99 kW, izmaksās grantu 3 200 EUR;
 • ar jaudu no 8 līdz 8.99 kW, izmaksās grantu 3 500 EUR;
 • ar jaudu no 9 līdz 9.99 kW, izmaksās grantu 3 800 EUR;
 • ar jaudu no 10 līdz 11.1 kW, izmaksās grantu 4 000 EUR.
Ja esat nolēmis par saules enerģijas izmantošanu, iesakām sazināties ar mūsu komandu un saņemt plašāku konsultāciju par finansējuma iespējām.